มาตรา ๑๑ การดําเนินการทางศุลกากร ถ้าได้กระทําในรูปของข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์ ให้ถือว่ามีผลโดยชอบด้วยกฎหมายเช่นเดียวกับการดําเนินการทางศุลกากรโดยเอกสาร ทั้งนี้ การนําข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์มาใช้ในการศุลกากรให้เป็นไปตามกฎหมายว่าด้วยธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์