มาตรา ๑๒ การดําเนินการใดโดยทางเอกสารซึ่งพระราชบัญญัตินี้บัญญัติเป็นความผิดและกําหนดโทษไว้ ถ้าได้กระทําในรูปของข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์ ให้ถือว่าเป็นความผิดและมีโทษเช่นเดียวกับการกระทําที่ได้ดําเนินการโดยทางเอกสาร