ระบบอยู่ระหว่างดำเนินการแก้ไขปรับปรุงเนื้อหาข้อมูล โปรดตรวจสอบข้อมูลกฎหมายและระเบียบที่เกี่ยวข้องในระบบ Intranet อีกครั้ง

มาตรา ๒๒๒ ผู้ส่งของออกผู้ใดฝ่าฝืนหรือไม่ปฏิบัติตามมาตรา ๗๖ วรรคสอง มาตรา ๙๐ วรรคสอง หรือมาตรา ๙๘ วรรคสอง ต้องระวางโทษปรับไม่เกินหนึ่งหมื่นบาท