ระบบอยู่ระหว่างดำเนินการแก้ไขปรับปรุงเนื้อหาข้อมูล โปรดตรวจสอบข้อมูลกฎหมายและระเบียบที่เกี่ยวข้องในระบบ Intranet อีกครั้ง

มาตรา ๒๐๐ เพื่อประโยชน์แห่งส่วนนี้ คำว่า "ราชอาณาจักร" ในพระราชบัญญัตินี้ให้หมายความถึง "พื้นที่พัฒนาร่วม"