มาตรา ๒๐๐ เพื่อประโยชน์แห่งส่วนนี้ คำว่า "ราชอาณาจักร" ในพระราชบัญญัตินี้ให้หมายความถึง "พื้นที่พัฒนาร่วม"