ระบบอยู่ระหว่างดำเนินการแก้ไขปรับปรุงเนื้อหาข้อมูล โปรดตรวจสอบข้อมูลกฎหมายและระเบียบที่เกี่ยวข้องในระบบ Intranet อีกครั้ง

มาตรา ๕๘ การขนถ่ายของที่นำเข้ามาในหรือจะส่งออกไปนอกราชอาณาจักร ต้องขนถ่ายในเขตขนถ่ายของเท่านั้น เว้นแต่ได้รับอนุญาตจากอธิบดีให้ขนถ่ายในสถานที่อื่นได้โดยอธิบดีอาจเรียกให้ผู้นำของเข้าหรือผู้ส่งของออก แล้วแต่กรณี หรือเจ้าของหรือผู้ครอบครองสถานที่อื่นนั้นวางประกันได้