ระบบอยู่ระหว่างดำเนินการแก้ไขปรับปรุงเนื้อหาข้อมูล โปรดตรวจสอบข้อมูลกฎหมายและระเบียบที่เกี่ยวข้องในระบบ Intranet อีกครั้ง

มาตรา ๒๔๑ นายเรือผู้ใดฝ่าฝืนหรือไม่ปฏิบัติตามคำเตือนของพนักงานศุลกากรหรือขัดขวางการปฏิบัติหน้าที่ของพนักงานศุลกากรตามมาตรา ๑๖๔ ต้องระวางโทษจำคุกไม่เกินหนึ่งปี หรือปรับไม่เกินหนึ่งแสนบาท หรือทั้งจำทั้งปรับ